Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

Amely létrejött a Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-992832, székhelye: 1122 Budapest, Bíró utca 6/A. 5., a továbbiakban: „Adatkezelő”) http://www.freedee.hu/ weboldalának látogatása, illetve a webáruházon keresztül történő  termékvásárlás, valamint  Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások megrendelése és igénybevétele során a természetes személyek adatkezelésének részletes szabályainak ismertetése érdekében az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban:

Jelen tájékoztatót Adatkezelő termékei és általa nyújtandó szolgáltatások iránt érdeklődő vásárlói („Ügyfél”) által látogatott -fenti- honlapján, jó látható helyen közzéteszi, amely a közzététellel lép hatályba és hatályban marad mindaddig, amíg Adatkezelő új Adatkezelési Tájékoztatót közzé nem tesz. Adatkezelő fenntartja a jogot, jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely esetben a módosított tájékoztató közzétételét megelőzően megkezdődött, de még be nem fejezett böngészésre, termékvásárlásra, és szolgáltatás megrendelésére, valamint ezek során történő adatkezelésre az előző tájékoztató vonatkozik. Az átláthatóság és ügyfélközpontúság érdekében Adatkezelő a honlapján külön felhívást tesz közzé jelen Tájékoztató esetleges módosításairól.

  1. Ön személyes adataira vonatkozó jogszabályi felhatalmazások különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. törvény)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– a fentiekben megjelölt GDPR rendelet

  1. Fogalom meghatározások:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon (manuálisan) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan pusztán technikai feladatokat lát el (pl.: adatok rögzítését);

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosultalan hozzáférést eredményez;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

III. Adatkezelés során alkalmazott alapelvek:

Adatkezelő számára kiemelt jelentőségű szempont az Ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályok és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, biztonságos felhasználása és rögzítése, a látogatók információs önrendelkezési jogai érvényesülésének teljeskörű biztosítása, valamint a személyes adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelő a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság elvét szem előtt tartva kezeli az Ön adatait, amely alapelvek érvényre juttatására maradéktalanul kötelezi munkavállalóit és személyzetét.

A célhoz kötött adatkezelés elve érvényre jut a lentiekben kifejtett, meghatározott és egyértelmű célokból történő adatkezelés során, míg az adattakarékosság azt jelenti, hogy Adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amely a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges, ezt is a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, azaz kizárólag csak a feltétlenül szükséges ideig.

 

  1. Adatkezelésünk jogszerűsége – alkalmazott jogalapok a GDPR 6. cikkének megfelelően:

 

1./ Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: az Ügyfél hozzájárulása, amely önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelműen engedélyezi Adatkezelő számára az őt érintő személyes adatok kezelését;

 

2./ Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés: olyan szerződés teljesítése, amelyben az Ügyfél az egyik fél;

 

3./ Jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése);

 

4./ Jogos érdek érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; Ezen jogalap alkalmazásának feltételeit Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzata tartalmazza, így külön részletezi az érdekmérlegelési- tesztnél figyelembe vett körülményeket és az alkalmazott eljárást.

 

5./ Az Elker. törvény 13/A. § -ában meghatározottak alapján történő adatkezelés: amely szerint Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti Látogató/ Vendég azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait. Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

  1. Adatvagyon térkép

 

A következőkben tájékoztatjuk Önt az általunk kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés jogszerűségéről, valamint célhoz kötött felhasználásáról:

 

Honlapunkat az érintettek alábbi csoportokra osztható körben látogathatják és vehetik igénybe a webáruház szolgáltatásunkat, amelyen keresztül megvásárolhatják a termékeinket és megrendelhetik az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A kezelt és nyilvántartott személyes adatok körét az alábbiakban közöljük:

 

  1. felhasználói kör – böngésző státusz:

 

Amennyiben Ön honlapunkon tájékozódik és információt gyűjt, úgy böngésző státuszban veszi igénybe honlapszolgáltatásunkat (a továbbiakban: „Böngésző”) egészen azon pontig, amíg oldalunkon nem regisztrál. Böngészőként Önre vonatkozó semmilyen személyes adat, amely alapján Ön beazonosítható nem kerül a birtokunkba, illetve ezen esetben adatokat Önről nem tárolunk. Mindazonáltal böngészésekor (is) egy technikai azonosítót, úgynevezett sütit/ cookie-t hozunk létre, amely azonban nem Önhöz kötődő információkat gyűjt, hanem arról a számítógépre vonatkozó felhasználási szokásokról közvetít információkat a részünkre, amelyről Ön éppen bejelentkezett. Tehát a számítógépen megnyitott oldalak, kattintásokról és a használt böngészőről kapunk információkat, azonban ezeket nem Önhöz, hanem kizárólag az Ön által adott pillanatban használt számítógéphez tudjuk csak kötni. A cookie arra szolgál, hogy kényelmesebbé, hatékonyabbá és élvezhetőbbé tegye a honlapunk használatát, valamint személyre szóló kiemelt ajánlatokat, reklámokat közöljünk Önnel. A technikai azonosító létrehozásához nem Ön adja meg számunkra a szükséges adatokat, hanem a fentiek figyelembevételével, mi gyűjtjük azokat a honlap használata során. Így tehát az adatcsere voltaképpen a számítógépek közötti kommunikáció során automatikusan valósul meg.

A cookie használatának jogalapja az Ön hozzájárulása, hiszen az oldal megnyitásakor egy automatikusan felugró ablakon az „elfogadom” gombra kattintva Ön megadja a hozzájárulását az előbbiek jogszerű alkalmazásához. A cookie-t bármikor törölheti is a számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében ezek alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség, amelyet ily módon hozzájárulásának visszavonásaként tekintünk.

 

  1. felhasználói kör- vásárló/megrendelő („Vásárló”) státusz:

 

Amennyiben Ön a weboldalunkon közzétett webáruházban termékeinket meg kívánja vásárolni, úgy azt az oldalon történő regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül teheti meg az alábbi személyes adatainak megadásával.

 

 

Adatkategória Adat forrása Adatkezelés célja

 

Adatkezelés jogszerűsége

(jogalapok)

Adatkezelés időtartama

 

1. vezetéknév és keresztnév* Vásárló által megadva Vásárló regisztrációja, azonosítása

 

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

regisztráció törléséig
kommunikáció biztosítása

 

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig
szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és jogi kötelezettség teljesítése (IV. 3./)

 

a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
2. email cím** Vásárló által megadva Vásárló regisztrációja, azonosítása

 

Vásárló hozzájárulása (IV. 1./ pont)

 

regisztráció törléséig, azaz a hozzájárulás visszavonásáig
kommunikáció biztosítása, valamint a megvásárolt termék, visszaigazolása Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnésig
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig
3. telefonszám* Vásárló által megadva kommunikáció biztosítása Vásárló hozzájárulása (IV. 1./ pont) regisztráció törléséig, azaz a hozzájárulás visszavonásáig
Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig
4. jelszó** Vásárló által megadva Vásárló regisztrációja, azonosítása mindkét esetben Vásárló hozzájárulása (IV.1./ pont)

 

regisztráció törléséig
kommunikáció érdekében
5. számlázási cím* Vásárló által megadva szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és jogi kötelezettség teljesítése (IV. 3./)

 

a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
6. szállítási cím* Vásárló által megadva szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
7. a vásárlás összege, a megvásárolt termékek típusa, valamint mennyisége* Vásárló által megadva szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig
szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont), Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) és jogi kötelezettség teljesítése (IV. 3./)

 

a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
8. Vásárlás dátuma* A lebonyolított fizetéssel Vásárló által megadva szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése

 

Elker. törvény 13/A. § (IV. 5./ pont) és Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)

 

szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
9. Vásárlási azonosító (order ID)
10. Vásárló által csatolt fájl, ha az személyes adatot tartalmaz Vásárló által megadva Vásárló azonosítása Vásárló hozzájárulása (IV. 1./ pont) regisztráció törléséig és/ vagy a hozzájárulás visszavonásáig

 

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a webáruházunkban történő termékvásárlás és szolgáltatásaink megrendelése érdekében a fenti táblázatban *-gal jelölt adatok megadása a szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges, ezen adatok a szerződéskötés előfeltételei, így megadásuk nem mellőzhető. A fenti személyes adatok hiányában nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.

A **-gal jelölt adatok megadása a regisztrációhoz szükséges. Amennyiben ezen adatokat nem adja meg a számunkra, úgy nem tud regisztrálni honlapunkra.

 

 

  1. Adatkezelő és adatfeldolgozók

 

A.) Adatkezelő:

 

Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk, mint Adatkezelő kezeli:

 

Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft.

cégadatok: cégjegyzékszáma: 01-09-992832, székhelye: 1122 Budapest, Bíró utca 6/A. 5., adószáma: 24150460-2-43, képviseli:
Koperniczky Ferenc ügyvezető

 

Cégünk ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Címe: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/a, 1. emelet (Lion Irodaház)

Email cím: [email protected]

Tel.szám: 06 70 600 3783

Fax szám: nincs

 

Tájékoztatjuk, hogy az V. pontban meghatározott adataihoz Adatkezelő és annak munkavállalói férnek hozzá, amely adatkezelést belső adatvédelmi szabályzat rögzít, és amely cégünk valamennyi munkavállalójára kötelező erővel bír.

 

A GDPR rendelet értelmében cégünknél adatvédelmi tisztviselői pozíció nem működik.

 

B.) Adatfeldolgozók:

 

Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk az alábbi vállalkozásoknak továbbítja, illetve ezen vállalkozások az alábbi célok érdekében férnek hozzá az általunk nyilvántartott azon adataihoz, amelyek a cél eléréséhez feltétlenül szükségesek:

 

PIRÍN KFT. (cégjegyzékszáma: 01 09 728005, székhelye:         1193 Budapest, Könyvkötő utca 49., adószáma: 13295969243), amely cégünk honlapjának eseti fejlesztéseit, karbantartását és a honlapüzemeltetést végzi.

KontorNET Bt. (cégjegyzékszáma: 0 80 6013458, székhelye:   9081 Győrújbarát, Fő u. 45., adószáma: 22389426-2-08), amely cégünk webshopjának eseti fejlesztéseit, karbantartását és üzemeltetését végzi.

The Rocket Science Group LLC („Mailchimp”), amely cégünk hírlevelének eseti fejlesztéseit, karbantartását és üzemeltetését végzi.

Lengyel & Wágner Kft.  (cégjegyzékszáma: 08 09 002381, székhelye: 9021 Győr, Árpád utca 21. 3. em. 3., adószáma: 10682265208, honlap: billsoft.hu), amely a termékvásárlást, szolgáltatás igénybevételét követően a számlázással kapcsolatos tevékenységeket látja el (az elektronikus számlát az Ön részére kiállítja és azt a megadott email címére elektronikus úton vagy számlázási címére papír alapon megküldi).

OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszáma: 01 10 041585, székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., adószáma: 10537914444), amely az online bankkártyás fizetést bonyolítja le.

ContApex Kft. könyvelő iroda, amely cégünk könyvelését végzi.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (cégjegyzékszáma: 13 09 111755, székhelye: 1 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., adószáma: 12369410244, honlapja: https://gls-group.eu/), amely az Ön által megvásárolt termékeket a szállítási címére leszállítja.

A fent megjelölt valamennyi szolgáltatóval adatfeldolgozói szerződést kötünk, amelyben adatfeldolgozók garanciát vállalnak és nyújtanak személyes adatainak védelmére, azonban cégünk nem szavatol és felelősségét kifejezetten kizárja az adatfeldolgozóknál meglévő jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi szabályok megléte, betartása és végrehajtása tekintetében.

 

VIII. Email marketing joga – hírlevelek

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben honlapunkon email címét bármely okból (így különösen regisztráció vagy vásárlás során) megadta, úgy   időközönként hírleveleket küldünk Önnek, amelyek reklámot, ajánlatokat és egyéb információkat tartalmaznak, így biztosítva, hogy mielőbb értesüljön termékeinekkel és általunk nyújtott egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatos friss információkról. Ezen pontban meghatározott személyes adatai kezelésének jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, tekintettel arra, hogy közvetlen üzletszerzés céljából az előbbiek alapján megillet minket az email marketing joga. Az ilyen formában megkapott adatait Adatkezelő által használt hírlevélszolgáltatás működéséig kezeljük, azonban amennyiben Ön ez ellen tiltakozik, és a GDPR-ben rögzített feltételek fennállnak, úgy jelen pontban meghatározott személyes adatait töröljük, és a továbbiakban az Ön részére nem küldünk hírleveleket.

VIII. Adatvagyon – Rendezvények

A FreeDee Kft. rendszeresen megjelenik rendezvényeken, illetve saját szervezésben is rendez találkozókat, előadásokat, szakmai napokat, amelyek során fényképek készülhetnek. A saját szervezésű rendezvények esetében előfordul, hogy regisztrációt kérünk. A regisztráció során az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a rendezvényeken fényképeket készítsünk és azokat saját kommunikációs felületeinken felhasználjuk. Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a visszavonás nem visszamenőleges hatályú, így az azt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

IX. Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen tőlünk arról, hogy adatait mely célból kezeljük, mely adatkategóriába tartoznak ezek, címzettek kategóriáiról, azaz azokról akikkel személyes adatait közöljük vagy közölni fogjuk – ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket -, az adatok tárolásának időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól. Az általunk kezelt adatairól egyszeri díjmentes másolatot kérhet, míg a további másolatok kérése esetén díjat számítunk fel.

Helyesbítés, törléshez való jog (az elfeledtetés joga): Ön bármikor jogosult, hogy Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kijavítását, módosítását, kiegészítését kérni, amennyiben észleli, hogy azok rögzítése nem megfelelő vagy azokban változás következett be. Ezen kérelemnek annak beérkezését követően cégünk késedelem nélkül köteles eleget tenni. Az adatok törlését a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti tőlünk, amelyet végrehajtunk amennyiben a GDPR 17. cikkében foglalt feltételek fennállása megállapítható. Ilyen esetben adatait végérvényesen, visszavonhatatlanul töröljük nyilvántartásainkból.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben kérheti, hogy korlátozzuk adatkezelését.

Az előbbiekben meghatározott jogokkal kapcsolatban tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti tartalmú kérelmek esetén valamennyi olyan címzettet, akikkel korábban személyes adatait közöltük, tájékoztatunk ezen műveletekről, amennyiben az aránytalan nehézségbe nem ütközik.

Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR. 20. cikke alapján kérheti, hogy hozzájárulásán vagy szerződés teljesítése jogcímen kezelt személyes adatait Ön részére kiadjuk, vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek az Ön kérésére közvetlenül továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog: Olyan adatainak kezelése ellen, amelynek jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, Ön bármikor tiltakozhat.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben adatkezelésünk az Ön által megadott hozzájáruláson alapul, Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a visszavonás nem visszamenőleges hatályú, így az azt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

Panasz tételi jog: Amennyiben adatainak jogszabályellenes kezelését észleli, illetve Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem éri, jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni vagy az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítani.

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Tel.: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

email címe: [email protected]

honlapja: https://naih.hu/

 

  1. Adatbiztonság biztosítása

 

Amennyiben adatvédelmi incidensről tudomást szerzünk, ezen körülményt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 h-án belül bejelentjük a VIII. pontban megnevezett felügyeleti hatóságnak. Ha megállapítjuk, hogy az adatvédelmi incidens válószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, úgy legkésőbb 72 h-án belül Önt is értesítjük erről.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezünk, valamint olyan intézkedéseket eszközölünk, és tartunk fenn, amelyek a fentiekben ismertetettekkel az Ön személyes adatainak biztonságos kezelését biztosítják mind szervezési, mind technikai rendszereinkben.